UU++

Høsten 2017 gjennomførte Direktoratet for forvaltning av IKT et tilsyn av SAS som avdekket store mangler innen universell utforming av IKT. Dette medførte blant annet trusler om tvangsmulkt i form av dagsbøter på 150 000 NOK. Universell utforming av IKT ved bruk av WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) ble i 2013 lovpålagt i Norge. Eksisterende IKT løsninger må følge WCAG senest den 01.01.2021 og alle nye løsninger lagd etter 2014 må følge WCAG kravene per i dag. I Difi sin 2018 statusrapport ble over 270 selskaper evaluert (“Tilsynet – Statusmålinga 2018” DIFI, 2018). Ikke ett av dem klarte å nå kravet satt av Forskrift for universell utforming av IKT. I regjeringens statsbudsjett for 2019 er det foreslått 1.7 milliarder kroner til digitalisering, noe som er tidenes største satsning. Blant annet skal det fokuseres på “Levende lokaldemokrati, en enklere hverdag og Trygge og gode boforhold.” (Moderniseringsdepartementet, regjeringen.no, 2018). For at de overnevnte punktene skal oppnås er det sentralt med en bred samfunnsdeltakelse gjennom digitale plattformer. Dette er også regjeringens mål ved opprettelsen av Forskrift om universell utforming av IKT. 

UU++ er et opplærings, compliance og prosjektstøtte-verktøy, laget av Fossekall Teknologi, for alle involverte parter av utvikling og anskaffelse av IT-løsninger. Verktøyet skal formidle beste praksis, informere om gjeldende lovverk, standarder og lære opp ansatte til å utvikle bedre løsninger som fungerer for alle og brukes aktivt i ulike type prosjekter. Universell utforming av IKT er lovpålagt gjennom forskrift om universell utforming av IKT. Bøter samt offentlig tilgjengelige tilstandsrapporter blir administrert av Difi. Difi har også informert om hvilke markeder som er i størst fokus for tilsynet og at disse vil bli fulgt ekstra nøye opp. Universell utforming av IKT er et voksende fagfelt med få eksperter. Ettersom beslutningstakere, utviklere, testere og bestillere trenger kompetanse på området, ser vi på produktet vårt som anvendbart for et bredt spekter av aktører. UU++ sikter seg inn mot store/mellomstore bedrifter som befinner seg i risikogruppen for å bli evaluert av Difi. Verktøyet blir jevnlig oppdatert med nye lovkrav. Med et pådrivende lovkrav som innsalg, samt en forankring i kundenes brukeropplevelse antar vi at produktet blir ettertraktet, da spesielt for bedrifter med sterkt forankrede samfunnsoppdrag.

Mer informasjon kommer....